Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem podań o udzielenie prawa ma znak towarowy. Do jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie należą 1) przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących znaków towarowych, 2) orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyganie sporów w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych. 4) Urząd Patentowy RP prowadzi również re­jestry znaków towarowych.

Głównymi aktami prawnymi regulującymi sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych są:

  1. ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776)
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpa­trywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 109, poz. 911 oraz z 2014 r. poz. 466)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające roz­porządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1000, z 2004 r. Nr 35, poz. 309 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 241, z 2016 r., poz.1623);
  4. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1505)

W tym miejscu uzyskasz najważniejsze, podstawowe informacje o znakach towarowych, na których prawa udzielane są przez Urząd Patentowy RP. Dowiesz się tutaj:

  1. co to jest znak towarowy,
  2. co zyskasz rejestrując znak towarowy,
  3. jakie oznaczenia nie mogą uzyskać ochrony,
  4. jak wygląda procedura udzielania prawa ochronnego,
  5. jaką dokumentację należy złożyć.

  •