Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zmiany w systemie naliczania opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Dnia 6 października 2016 r. została opublikowana zmiana ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zmiana przedmiotowego rozporządzenia wchodzi w życie z upływem 7 dni od daty publikacji, tj. 14 października br.

W zakresie znaków towarowych zmiana tabeli opłat przewiduje wprowadzenie nowego systemu naliczania opłat w przypadku zgłoszenia znaku w jednej klasie, a nie jak było to dotychczas naliczane za trzy klasy. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego dla towarów i usług, które zostały zaklasyfikowane w jednej klasie towarowej, drogą papierową lub elektroniczną, wynosi odpowiednio 450 zł i 400 zł.

Ponadto ujednolicony został system naliczania opłat za ochronę znaków towarowych, które będą pobierane w takiej samej wysokości za każdą klasę towarową, tj. w wysokości 400 zł.

W przypadku wzorów przemysłowych opłaty za zgłoszenia zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, natomiast nastąpiło zmniejszenie opłat za ich ochronę. Przykładowo za pierwsze 10 lat ochrony wzoru opłata uległa obniżeniu z 1400 zł do 400 zł.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, do opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków i innych czynności dokonywanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do opłat okresowych, których termin płatności przypadał przed dniem wejścia życie niniejszego rozporządzenia, lub opłat okresowych uiszczonych wcześniej na podstawie dotychczasowych przepisów. Ponadto przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do opłat okresowych, których wysokość została określona w wezwaniu lub decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Szczegółowe informacje co do wysokości opłat związanych z systemem znaków towarowych i wzorów przemysłowych znajdują się w tabelach opłat załączonych do przedmiotowego rozporządzenia.
  •