Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Jak zarejestrować wzór przemysłowy?

1. Zapoznać się z podstawowymi informacjami o ochronie prawnej wzorów przemysłowych

2. Dokonać zgłoszenia. Zgłoszenia wzoru przemysłowego dokonuje się przez złożenie do Urzędu Patentowego podania oraz ilustracji wzoru przemysłowego. Do zgłoszenia można dołączyć opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego. Szczegółowe wymogi jakim powinno odpowiadać zgłoszenie określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358, cz. 1, cz. 2, cz. 3; z 2005 r. Nr 106, poz. 893; z 2015 r. poz. 176, z 2016 r. poz. 1780).

3. Wypełnić formularz podania o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, który można pobrać również w Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej.

4. Wnieść opłatę za zgłoszenie wzoru przemysłowego na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

5. Zgłaszający może występować przed Urzędem Patentowym RP osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne (art. 236 ust. 1 ustawy pwp w brzmieniu nadanym art.8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów), jedynie w przypadku osób fizycznych pełnomocnikiem, poza rzecznikiem patentowym, może być również współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

6. Zachęcamy do lektury poradnika "Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw".


  •