Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Kto może być pełnomocnikiem strony w sprawach o udzielenie prawa na znak towarowy?

Zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP możnadokonać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy, adwokat lub radca prawny. Pełnomocnik ten może udzielić dalszego pełnomocnictwa, czyli tzw. substytucji.

Kto jeszcze?

W przypadku osoby fizycznej pełnomocnikiem może być również współuprawniony (np. przy zgłoszeniu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy), a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony (np. dziecko, wnuk) oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (np. rodzice zastępczy).

Co z osobami z zagranicy?

Osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej), mogą działać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że podanie o udzielenie prawa ochronnego musi zostać złożone w języku polskim. Również całe postępowanie związane z udzieleniem krajowego prawa ochronnego prowadzone jest w języku polskim.

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym osoby niemające miejsce zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej) w sprawach, o których mowa powyżej, objęte są przymusem działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika tj. rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego.
  •