Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


100. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej został powołany dnia 13 grudnia 1918 roku dekretem tymczasowym Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, będąc jedną z pierwszych instytucji utworzonych po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj. Ten sam akt prawny określił również podstawowe ramy działania rzeczników patentowych, jako zawodowych pełnomocników upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP. W roku 1919 Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety stanowiące pierwsze nowoczesne regulacje prawne odzwierciedlające potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego państwa. Dzięki temu dorobek intelektualny polskich wynalazców, naukowców oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony jest w sposób ciągły w ostatnich 100 latach państwowości, choć zakres oraz formy tej ochrony na przestrzeni lat stale się rozwijały.

W 1919 roku Polska przystąpiła do Konwencji paryskiej z 1883 roku będącej pierwszym międzynarodowym aktem regulującym zasady ochrony własności przemysłowej. Konwencja stanowi na całym świecie podstawę traktatów i porozumień międzypaństwowych służących ochronie przedmiotów własności przemysłowej. Obowiązujące obecnie w Polsce prawo własności przemysłowej jest w pełni zharmonizowane z regulacjami międzynarodowymi, co gwarantuje pełny udział naszego kraju w systemach ochrony własności intelektualnej, zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej. Sprawnie działający krajowy system ochrony praw wyłącznych jest niezbędnym warunkiem rozwoju innowacyjności oraz nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 220 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tysięcy wzorów użytkowych, 23 tysiące wzorów przemysłowych oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

Rocznie do Urzędu Patentowego RP wpływa w trybie krajowym łącznie około 20 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Aktualnie na terenie Polski pozostaje w mocy ponad 300 tys. praw wyłącznych, w tym ponad 21 tys. patentów udzielonych w trybie krajowym oraz 46 tys. walidowanych patentów europejskich.

Urząd Patentowy nie tylko udziela praw wyłącznych, ale także udostępnia informację patentową, upowszechnia wiedzę o ochronie własności przemysłowej, prowadzi działalność edukacyjną w zakresie zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju oraz podejmuje różnorodne inicjatywy służące pobudzaniu innowacyjności i przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa.

W ramach swoich zadań ustawowych Urząd Patentowy RP prowadzi także listę rzeczników patentowych świadczących wszechstronną pomoc prawną dla osób i podmiotów, które w swojej działalności mają do czynienia z problematyką ochrony własności przemysłowej. Rzecznicy są uprawnieni do występowania w charakterze pełnomocników stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, sądami administracyjnymi oraz innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Obecnie na listę wpisanych jest 940 osób uprawnionych do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Obchody 100. rocznicy ochrony własności przemysłowej oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wydarzenia jubileuszowe są ukierunkowane na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W ramach jubileuszu Urząd Patentowy organizuje cykl wielu wydarzeń, konferencji, seminariów i sympozjów poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej oraz wydaje liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych i projektowych.

Przywołując w roku jubileuszowym historyczną datę swojego powstania, Urząd Patentowy RP pragnie, odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia, wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony własności przemysłowej dla umacniania potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polski i jej zrównoważonego rozwoju. Realizacja przedsięwzięć w ramach tej szczególnej rocznicy wpisywać się będzie w szerszy kontekst upowszechniania wiedzy historycznej oraz krzewienia wartości patriotycznych, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.