Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie, zgodnie z tabelą opłat.

Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, zgłaszający zostanie wezwany do jej wniesienia pod rygorem umorzenia postępowania. W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623).

W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. Jeżeli Zgłaszający ubiega się o zwolnienie z opłaty za zgłoszenie, Urząd zaleca, aby wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, został nadesłany wniosek o zwolnienie z opłaty. Po wpływie wniosku Urząd prześle do Zgłaszającego druk oświadczenia o stanie majątkowym, który należy wypełnić i odesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt, że nie jest on w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego. Z oświadczenia majątkowego powinno dodatkowo wynikać, że przedstawione dane są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu składania oświadczenia. Przyspieszy to rozpatrywanie wniosku o zwolnienie z opłaty. 

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku. 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
IOpłaty jednorazowe
 
1

Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
- w jednej klasie towarowej
- za każdą następną klasę towarową
UWAGA: W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%
Dotyczy także zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste

 
450,00
120,00

 

 

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo 100,00 
2Od zgłoszenia znaku towarowego w postaci elektronicznej dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
- w jednej klasie towarowej
- za każdą następną klasę towarową
UWAGA: W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%
Dotyczy także zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste

 

400,00
120,00

 

  

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo 100,00
3Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
UWAGA: Nie dotyczy wniosków o zwolnienie z opłaty.
- w jednej klasie towarowej
- za każdą następną klasę towarową
200,00
100,00
4Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
UWAGI: Nie dotyczy wniosków o zwolnienie z opłaty.
Dotyczy również zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste.
- w jednej klasie towarowej
- za każdą następną klasę towarową
200,00
150,00
5Od wniosku o podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie wydzielone
UWAGA: Dotyczy wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste

550,00

6Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – za każde prawo ochronne (art. 1621)600,00
7Od wniosku o odroczenie opłaty60,00
8Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności80,00
9Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
- w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty)
- w związku z wydaną decyzją
- w związku z wydaną decyzją po rozstrzygnięciu sprzeciwu
50,00
100,00
1000,00
10Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym
90,00
11
Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego 100,00
12
Za wyciąg z rejestru:
- zawierający aktualny stan prawny
- uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone
60,00
100,00
13
Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa 60,00
14
Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany 70,00
15
Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2 pwp) – za każdy dodatkowy adres 300,00
16
Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 600,00
17
Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00