Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego na celu uzyskanie ochrony, jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat.
Po wydaniu przez Urząd decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji konieczne jest wniesienie opłaty za ochronę oznaczenia geograficznego.
Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związanych z ochroną oznaczeń geograficznych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41, poz. 241).

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r.

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
1Za zgłoszenie oznaczenia geograficznego
 300,00
2Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00
3Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
4Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: 
- w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty) 50,00
- w związku z wydaną decyzją 100,00
5Za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji 70,00
6Za wydanie duplikatu świadectwa z rejestracji 100,00
7Za wyciąg z rejestru: 
- zawierający aktualny stan prawny 60,00
- uzupełniony o dane zmienione i wykreślone 100,00
8Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany 70,00
9Od wniesionego sprzeciwu 1000,00
10Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym 1000,00
11Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego  1000,00
12Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 200,00
13Za ochronę oznaczenia geograficznego 1000,00
14
Od wniesionego sprzeciwu
1000,00
15
Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym
1000,00

  •