Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Obchody jubileuszu 100. rocznicy ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego

Poprzez obszerny program obchodów jubileuszowych upamiętniających ustanowienie ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich, odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia Urząd Patentowy wskazał przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony narodowego dorobku intelektualnego dla umacniania potencjału Polski, jako kraju rozwijającego gospodarkę w oparciu o zaawansowaną wiedzę, rozwiązania innowacyjne i postawy twórcze.

W ramach obchodów jubileuszowych Urząd Patentowy zorganizował w ciągu całego 2018 roku około 50 różnorodnych wydarzeń poświęconych zagadnieniom własności przemysłowej oraz przygotował liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych. Jedną z istotnych inicjatyw rozpoczynających rok jubileuszowy była międzynarodowa konferencja “Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie” przeprowadzona w dniach 15-16 marca br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym bardzo znaczącym akcentem obchodów była konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, która odbyła się 26 kwietnia br. pod hasłem „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”, a w dniach 6-7 września br. w Krakowie zostało zorganizowane międzynarodowe sympozjum naukowe na temat roli własności intelektualnej w ekosystemie innowacji.

Istotnymi wydarzeniami były także „Roving seminars”, czyli seminaria adresowane do przedsiębiorców i sektora nauki, zorganizowane wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Konferencja „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” poświęcona była wyzwaniom przed jakimi stoi system ochrony wartości niematerialnych w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki i rozwoju nowych technologii, w szczególności w obszarach aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych, które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej. W dniach 8-9 października br. odbyła się w Politechnice Warszawskiej międzynarodowa konferencja na temat roli prawa własności przemysłowej jako stymulatora procesów gospodarczych. Wydarzenia te to tylko niektóre inicjatywy z bogatego programu jubileuszowych przedsięwzięć edukacyjnych obejmujących różnego rodzaju inicjatywy: seminaria, konferencje, warsztaty, konkursy i spotkania konsultacyjno-informacyjne.

W 2018 roku Uniwersytet Jagielloński wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Patentowym RP uruchomił nowy kierunek studiów „Intellectual Property and New Technologies” w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii. Jest to drugi w Europie i 7 na świecie tego typu program organizowany pod patronatem WIPO Academy. Jednym z istotnych elementów współpracy Urzędu ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej było także zawarcie porozumienia o współpracy ( Memorandum of Understanding) dotyczącego alternatywnych metod rozstrzygania sporów na drodze mediacji i arbitrażu. Alternatywne metody rozwiązywania sporów stanowią optymalny sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami, dotyczących praw na dobrach niematerialnych: prawach autorskich i prawach własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP współuczestniczy także w pracach legislacyjnych dotyczących implementacji dyrektywy europejskiej mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich w zakresie prawa odnoszącego się do znaków towarowych, trwają także prace nad zmianami w procedurach udzielania ochrony na wynalazki i wzory użytkowe.

Uroczystymi akcentami roku jubileuszowego w dniu 26 listopada 2018 r. były: Msza Święta w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie odprawiona pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kard. Kazimierza Nycza w intencji polskich wynalazców i projektantów oraz instytucji i środowisk wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość (zobacz galerię 1); wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie odznak honorowych „Zasłużony dla wynalazczości” przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów (zobacz galerię 2) oraz gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery Narodowej (zobacz galerię 3). W dniu 27 listopada 2018 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu międzynarodowego Design Europa Awards organizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla najlepszych europejskich rozwiązań projektowych w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Wśród nominowanych do tegorocznej edycji konkursu znalazły się rozwiązania autorstwa polskich twórców, cieszących się światową renomą. Wybór Warszawy na miejsce tej ceremonii, należącej do programu obchodów jubileuszowych, jest niewątpliwie wyrazem uznania dla polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony własności przemysłowej (zobacz galerię 4). Podczas uroczystości jubileuszowych Urząd Patentowy RP gościł ok. 300 uczestników z zagranicy reprezentujących 32 państwa. Oprócz uroczystości jubileuszowych odbyły się w Warszawie także wydarzenia ściśle związane z merytoryczną współpracą międzynarodową: posiedzenie Europejskiego Obserwatorium Naruszeń Praw Własności Intelektualnej (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rigts) oraz doroczne spotkanie członków międzynarodowej sieci CoCoNet (Communication Correspondents’ Network) realizującej zadania z zakresu wymiany informacji i komunikacji publicznej w obszarze własności intelektualnej.

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 229 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 465 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

Obecnie do Urzędu Patentowego RP wpływa w trybie krajowym łącznie około 20 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych rocznie. Na terenie Polski pozostaje aktualnie w mocy ponad 328 tys. praw wyłącznych, w tym 22 tys. patentów i praw ochronnych udzielonych w trybie krajowym, 63 tys. walidowanych patentów europejskich, ponad 151 tys. praw ochronnych na znaki towarowe udzielonych w trybie krajowym oraz 83 tys. w trybie międzynarodowym.

Urząd Patentowy RP ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości. Ten sam akt prawny określił również podstawowe ramy działania rzeczników patentowych, jako zawodowych pełnomocników upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP. W 1919 r. Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety stanowiące pierwsze krajowe regulacje prawne odpowiadające na potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego państwa. Dzięki temu dorobek intelektualny polskich wynalazców, naukowców oraz twórców rozwiązań projektowych chroniony jest nieprzerwanie w ciągu minionych 100 lat, choć zakres oraz charakter tej ochrony w tym długim okresie podlegały zmianom wynikającym z ewolucji systemu prawnego.

W 1919 roku Polska przystąpiła do Konwencji paryskiej z 1883 r. będącej pierwszym aktem międzynarodowym regulującym zasady ochrony własności przemysłowej. Konwencja, do której należy obecnie 177 państw, stanowi na całym świecie podstawę traktatów i porozumień międzypaństwowych służących ochronie praw wyłącznych odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej. Obecnie obowiązujące w naszym kraju prawo własności przemysłowej jest zharmonizowane z regulacjami międzynarodowymi oraz prawem unijnym, co gwarantuje pełny udział naszego kraju w światowym i regionalnym systemie ochrony wynalazków oraz we wspólnotowych systemach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz w unijnym systemie oznaczeń geograficznych. Według danych publikowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) Polska pod względem liczby zgłoszeń wynalazków do ochrony zajmuje 17 miejsce wśród wszystkich państw świata oraz 12 miejsce pod względem liczby udzielonych patentów.

W ramach swoich zadań ustawowych Urząd Patentowy wspóuczestniczy w procesie nabywania uprawnień oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczników patentowych, a także prowadzi listę rzeczników patentowych uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocników stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, sądami administracyjnymi oraz innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Obecnie na listę wpisanych jest 928 osób uprawnionych do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Zadania Urzędu Patentowego, poza udzielaniem praw wyłącznych, obejmują także udostępnianie informacji patentowej, upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących pobudzaniu innowacyjności i przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa. Urząd Patentowy RP na podstawie stosownych umów i traktatów międzynarodowych ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Dzięki tej współracy polscy zgłaszający mają zapewniony dostęp do globalnych i regionalnych systemów ochrony własności intelektualnej administrowanych przez te organizacje.

Urząd Patentowy RP, dostrzegając współczesne wyzwania cywilizacyjne, nie zapomina o historycznych aspektach krajowej nauki i techniki. Dotychczasowy rozwój polskiej wynalazczości wskazuje jednoznacznie, że postęp techniczny dokonany w ciągu ostatnich stu lat był istotnie wspierany przez ustawową ochronę własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.

Powołanie Urzędu Patentowego RP było wyrazem przyjęcia w 1918 r. przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie. Objęcie ochroną prawną wartości niematerialnych stanowiło po odzyskaniu niepodległości kwestię najwyższej wagi. Konieczność zapewnienia niezbędnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza wspierania odradzającego się przemysłu, wymagającego nowatorskich rozwiązań technicznych, była przedmiotem szczególnej troski rządu II Rzeczypospolitej. Skuteczna ochrona tych wartości wymagała bowiem poszanowania praw polskich wynalazców i projektantów, których nowatorskie rozwiązania techniczne istotnie przyczyniały się do rozwoju ówczesnej gospodarki.

Także obecnie nie ulega wątpliwości, że sprawnie działający krajowy system ochrony praw wyłącznych jest niezbędnym warunkiem rozwoju innowacyjności oraz nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Urząd Patentowy RP zapewnia ochronę prawną obejmującą wszystkie kategorie przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Urząd Patentowy RP, realizując również misję edukacyjną ukierunkowaną na szerokie upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej, przyczynia się do podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie, co jest niezbędnym warunkiem coraz szerszego wykorzystania ochrony własności przemysłowej jako instrumentu prawnego skutecznie wspierającego kreatywność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość.

Urząd Patentowy RP, wypełniając tak szerokie spektrum zadań związanych z ochroną własności przemysłowej, jest jedną z instytucji wspierających tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, w obszarze której szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz wysokiej konkurencyjności, która w znacznym stopniu zależy od zdolności do kreowania nowych rozwiązań, w tym technologii i produktów. Tylko bowiem w otoczeniu rynkowym zapewniającym i respektującym taką ochronę, przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w rozwiązania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem szeroko pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego, zwiększania liczby miejsc pracy, podnoszenia jakości życia oraz coraz lepszego wykorzystania różnorodnych zasobów.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej oraz Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego mają głównie charakter promocyjny i edukacyjny, ukierunkowany na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, a także znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Obchody jubileuszowe zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, co świadczy o szczególnej doniosłości tej rocznicy bezpośrednio związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r.

Organizując obszerny program obchodów jubileuszowych upamiętniających ustanowienie ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich, odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia Urząd Patentowy pragnie wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony narodowego dorobku intelektualnego dla umacniania potencjału Polski, jako kraju rozwijającego gospodarkę w oparciu o zaawansowaną wiedzę, rozwiązania innowacyjne i postawy twórcze.

  • galeria 1Uroczysta Msza Święta w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie odprawiona pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kard. Kazimierza Nycza w intencji polskich wynalazców i projektantów oraz instytucji i środowisk wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość.
  • galeria 2 - Wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie odznak honorowych „Zasłużony dla wynalazczości” przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów.
  • galeria 3Uroczysta gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery Narodowej
  • galeria 4 - Uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu międzynarodowego Design Europa Awards w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Dodatkowych informacji udziela:

Adam Taukert
Rzecznik Prasowy Urzędu Patentowego RP
tel. (+48 22) 579 00 50
fax. (+48 22) 579 04 37
e-mail: ataukert@uprp.pl
www.uprp.pl

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa