Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Data zgłoszenia - moment zarejestrowania przez Urząd Patentowy RP wniosku zgłaszającego o udzielenie ochrony na zgłaszane przez niego rozwiązanie, niezależnie od trybu zgłoszenia.

Uwaga metodologiczna:

W przypadku zgłoszeń wynalazków tzw. wydzielonych za datę zgłoszenia przyjmuje się datę zarejestrowania tego zgłoszenia, a nie datę zgłoszenia pierwotnego. Podobna zasada odnosi się do wzorów użytkowych po konwersji.

Data udzielenia - moment udzielenia prawa wyłącznego przez Urząd Patentowy RP.

Uwaga metodologiczna:

Za datę udzielenia uznaje się datę nadania numeru prawa wyłącznego.

Instytuty badawcze - państwowe jednostki organizacyjne wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Źródło definicji:

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/762,pojecie.html

Jednostki naukowe PAN (wg GUS: Instytuty naukowe PAN) - Posiadające osobowość prawną podstawowe jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk - państwowej instytucji naukowej. Do zadań instytutu naukowego należy w szczególności prowadzenie badań naukowych istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań. Nazwa każdego instytutu zawiera zwrot "Polskiej Akademii Nauk".

Źródło definicji:

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/768,pojecie.html

Klasa główna - przydzielona przez eksperta Urzędu Patentowego klasa wg MKP, która najprecyzyjniej klasyfikuje zgłoszenie o udzielenie ochrony na zgłaszane rozwiązanie.

MKP - Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (ang. IPC - International Patent Classification).

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/wiecej-o-mkp/Lead05,712,2826,4,index,pl,text/

http://mkp.uprp.pl/

Osoby fizyczne - osoby fizyczne nieprowadząca działalności gospodarczej.

Patent - prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/patent/Lead03,203,2796,1,index,pl,text/

PCT - Układ o Współpracy Patentowej (z ang. Patent Cooperation Treaty).

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/10/32/10325/uklad_o_wspolpracy_patentowej.pdf

Pierwszy zgłaszający - pierwszy zgłaszający wymieniony w zgłoszeniu o udzielenie ochrony własności intelektualnej.

Uwaga metodologiczna:

Cechy pierwszego zgłaszającego takie jak siedziba i rodzaj podmiotu pozyskiwane są z rejestru REGON, a w przypadku braku numeru REGON, ustalane na podstawie nazwy i kodu pocztowego.

Podmioty sektora gospodarki - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z wyłączeniem instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN oraz szkół wyższych.

Podmiot krajowy - podmiot będący podmiotem polskim, bądź mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot zagraniczny - podmiot niemający siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo ochronne na wzór użytkowy -

Prawo ochronne na znak towarowy -

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego -

Szkoły wyższe - jednostki stanowiące część systemu nauki polskiej i systemu edukacji narodowej, których ukończenie pozwala uzyskać dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych i uzyskanie wykształcenia wyższego.

Źródło definicji:

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/506,pojecie.html

Tryb krajowy - standardowa procedura inicjowana wnioskiem (podaniem) zgłaszającego skierowanym do Urzędu Patentowego RP o udzielenie ochrony na zgłaszane przez niego rozwiązanie (np. wynalazek lub wzór użytkowy). Uzyskana w ten sposób ochrona obejmuje jedynie terytorium Polski.

Źródło definicji:

http://uprp.pl/procedura-krajowa/Lead05,24,1708,4,index,pl,text/

Tryb międzynarodowy - zgłoszenia, które za pośrednictwem uprawnionych instytucji trafiają do Urzędu Patentowego RP w celu udzielenia ochrony na zgłaszane rozwiązanie:

  • Tryb PCT - jest to międzynarodowe zgłoszenie o udzielenie ochrony na zgłaszane rozwiązanie wynalazcze, które wchodzi w tryb krajowy w Polsce. Inicjowane jest poprzez wyznaczenie Polski jako kraju, w którym składający wniosek chce uzyskać ochronę.

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/miedzynarodowe-zgloszenia-patentowe-w-ramach-ukladu-o-wspolpracy-patentowej-patent-cooperation-treaty-pct/Lead05,26,1762,4,index,pl,text/

  • Tryb Haski - międzynarodowy tryb rejestracji wzorów przemysłowych.

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/procedura-miedzynarodowa/Lead05,41,1834,4,index,pl,text/

  • Tryb Madrycki - międzynarodowy tryb rejestracji znaków towarowych.

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/procedura-miedzynarodowa/Lead05,33,1794,4,index,pl,text/

http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?file_id=283484

http://www.wipo.int/madrid/en/index.html

Udzielenie prawa wyłącznego - formalna decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu ochrony prawnej na wynalazek, wzór użytkowy, znak towarowy, wzór przemysłowy.

Źródło definicji:

http://uprp.pl/decyzja-o-udzieleniu-patentu-lub-prawa-ochronnego/Lead05,169,1728,4,index,pl,text/

http://uprp.pl/procedura-krajowa/Menu02,31,4,index,pl/

http://uprp.pl/decyzja-o-udzieleniu-prawa-z-rejestracji/Lead05,181,1810,4,index,pl,text/

Wynalazek - to przedmiot ochrony charakteryzujące się nowością, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki.

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/wynalazek/Lead03,203,2799,1,index,pl,text/

Wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/informacje-podstawowe-o-ochronie-prawnej-wzorow-przemyslowych/Lead05,38,1781,4,index,pl,text/

Wzór użytkowy - nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/wzor-uzytkowy/Lead03,203,2798,1,index,pl,text/

Znak Towarowy - oznaczenie stosowane w handlu, służące identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwia on odróżnienie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Źródło definicji:

http://www.uprp.pl/co-to-jest-znak-towarowy/Lead05,160,1710,4,index,pl,text/

Zgłaszający - osoba fizyczna lub osoba prawna składająca wniosek o udzielenie ochrony na zgłaszane przez niego rozwiązanie. Jedno zgłoszenia może zawierać kilku zgłaszających.