Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


XI Międzynarodowe Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”

W dniach 3-4 września br. odbyła się w Krakowie XI edycja międzynarodowego sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” poświęconego w tym roku problematyce budowy efektywnego ekosystemu innowacji. Sympozjum organizowane jest z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, pod patronatem Ministra Gospodarki, we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przy wsparciu licznego grona partnerów. W obradach uczestniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, która wygłosiła wystąpienie wprowadzające. Z aktualną problematyką dotyczącą funkcjonowania systemu innowacji w Polsce zapoznał uczestników Sympozjum Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Jan Krzysztof Kurzydłowski. Specjalne przesłanie z okazji otwarcia Sympozjum przekazał zebranym Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

Problematyka dorocznych międzynarodowych sympozjów naukowych z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” obejmuje między innymi zagadnienia związane z transferem technologii z jednostek naukowo-badawczych do przemysłu, z wyceną wartości wynalazków oraz oceną ryzyka związanego z ich wdrażaniem, z zarządzaniem ryzykiem w sferze własności przemysłowej, rolą własności przemysłowej w strategiach biznesowych przedsiębiorstw, przebiegiem procesów komercjalizacji innowacji technicznych czy z finansowaniem przedsięwzięć innowacyjnych. W ramach sympozjów odbywają się także panele dyskusyjne poświęcone praktycznym własności przemysłowej. W sympozjach udział biorą przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Do zaprezentowania problematyki, poruszanej podczas sympozjum zapraszani są wybitni eksperci z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz państw Dalekiego Wschodu.

Główną osią tegorocznego szerokiego programu obrad Sympozjum była pogłębiona refleksja nad sprawnością i dojrzałością ekosystemu innowacji w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, wpływem środków unijnych na jego kształtowanie w nowej perspektywie finansowej oraz kwestia zmieniającej się roli patentów w budowaniu przewagi konkurencyjnej w biznesie i nauce.

Prezentacjom i dyskusjom blisko 50 wybitnych ekspertów-praktyków z Polski i zagranicy towarzyszyły interaktywne warsztaty poświęcone m.in. wycenie wartości niematerialnych i prawnych na wstępnych etapach procesów inwestycyjnych oraz kształtowaniu praktycznych zdolności prezentowania nowych rozwiązań potencjalnym partnerom biznesowym oraz inwestorom.

Szczególne znaczenie dla przedstawianej problematyki miały wystąpienia delegacji Izraela. Dyrektor Izraelskiego Urzędu Patentowego oraz Komisarz ds. Patentów, Wzorów i Znaków Towarowych Asa Kling przedstawił rolę organów państwowych jako przyjaznego regulatora sfery własności intelektualnej. Wystąpienie zostało zilustrowane bogatym zestawem danych statystycznych obrazujących pozycję Izraela na światowym rynku innowacji jako państwa stwarzającego optymalne warunki dla wykorzystania ochrony własności intelektualnej w procesach rozwoju gospodarki.

Nava Swerski Sofer z firmy NanoIsrael omówiła m.in. mechanizmy powstawania i rozwoju start-upów w Izraelu stanowiących znaczną część potencjału innowacyjnego tego państwa przeznaczającego wśród wszystkich krajów świata największy procent dochodu narodowego na sferę działalności badawczo-rozwojowej. Wskaźnik ten wynosi obecnie 4,34 PKB Izraela, dla porównania Polska przeznacza na ten cel jedynie 0,87 PKB w skali rocznej. Przedstawicielka Izraela podkreśliła również znaczącą rolę czynników kulturowych przyczyniających się do rozwoju innowacji, które mogą być najbardziej efektywnie wykorzystywane w środowisku ukierunkowanym na współpracę i wymianę doświadczeń.

Przedstawiciele polskich instytucji przedstawili szeroką prezentację krajowych i regionalnych instrumentów wsparcia na rzecz rozwoju innowacyjności przewidzianych na lata 2015-2023.Tematykę tę omówili eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezentacje te stanowiły inspirację dla debaty obejmującej m.in. tematykę skuteczności przejścia innowacji z etapu badawczego do etapu wdrożeniowego, synergii między potencjałem badawczo-rozwojowym a potencjałem gospodarczym, potencjalnych efektów wsparcia krajowych inteligentnych specjalizacji, wzrostu znaczenia badań kontraktowych oraz ochrony prawnej rozwiązań innowacyjnych.

W debacie poświęconej ekosystemom wspierania start-upów oraz stymulowaniu innowacyjności zostały przedstawione m.in. doświadczenia firmy Samsung związane m.in. z generowaniem nowych rozwiązań w kontekście cyklów życia poszczególnych technologii i opartych na nich produktach. Diana Wu z University of California podkreśliła szczególne znaczenie mechanizmów właściwej organizacji edukacji wyższej dla wspierania kreatywności uzdolnionych studentów. Szczególnie ważnym aspektem tego procesu jest ścisła współpraca instytucji edukacyjnych z przedstawicielami największych firm i korporacji, które mogą inspirować nowe zakresy kształcenia i specjalizacje posiadające perspektywiczny charakter w dynamicznie zmieniającym się środowisku rynkowym.

Podsumowująca debata Sympozjum poświęcona była roli przedsiębiorców posiadających doświadczenie zgromadzone w trakcie kariery obejmującej wielokrotne procesy tworzenia nowych firm komercjalizujących rozwiązania innowacyjne.

W sympozjum udział wzięło ponad 300 uczestników, w tym przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych.