Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


 

prezes

Edyta Demby-Siwek

 
       
 

ZASTĘPCA PREZESA

wakat

ZASTĘPCA PREZESA

wakat

DYREKTOR GENERALNY

Magdalena Maciejewska

Gabinet Prezesa

Ewa Nizińska-Matysiak

Departament Zgłoszeń

Aneta Stuleblak

DEPARTAMENT INFORMATYKI

Justyn Łojko

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO

_

Departament Orzecznictwa

Sylwia Wit vel Wilk

Departament Badań Patentowych

Piotr Czaplicki

departament zbiorów literatury patentowej

Maria Fuzowska-Wójcik

BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE

Elżbieta Korlak

Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności

Ryszard Kondratiuk

Departament Znaków Towarowych

Edyta Demby-Siwek

DEPARTAMENT WYDAWNICTW

Iwona Grodnicka-Lech

BIURO ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZE

Roman Żychowicz

WYDZIAŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Borkowski

DEPARTAMENT REJESTRÓW

Łukasz Kwaśniewski

 

CENTRUM INFORMACJI O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Maria Sznuk-Olewczyńska

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bogusław Binkiewicz

  Edyta Demby-Siwek  Prezes

Sekretariat – tel.: (+48 22) 579 01 40,
faks: (+48 22) 579 03 76

  wakat  ZASTĘPCA PREZESA

Sekretariat – tel. (+48 22) 579 01 64,
faks: (+48 22) 579 03 76

  wakat  ZASTĘPCA PREZESA

Sekretariat – tel. (+48 22) 579 01 64,
faks: (+48 22) 579 03 76

  Magdalena Maciejewska  DYREKTOR GENERALNY

Sekretariat – tel. (+48 22) 579 02 05,
faks: (+48 22) 579 03 73

  Gabinet Prezesa
Dyrektor: Ewa Nizińska-Matysiak
tel. (+48 22) 579 01 29,
faks: (+48 22) 579 04 37
Rzecznik prasowy: Adam Taukert tel. (+48 22) 579 00 50,
faks: (+48 22) 579 04 37
Obsługuje Prezesa i jego zastępców w zakresie kontaktów z organami administracji rządowej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi. Przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych. Rozpatruje skargi i zażalenia obywateli. Uczestniczy w pracach organów międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną własności przemysłowej, których Polska jest członkiem. Utrzymuje kontakty z mediami i społeczeństwem.
  Dyrektor: Aneta Stuleblak tel. (+48 22) 579 02 13,
faks: (+48 22) 579 03 63
Departament zajmuje się kompletowaniem akt wszystkich rodzajów zgłoszeń, zakładaniem bazy komputerowej dla tych zgłoszeń i sprawdzaniem pod względem formalnym dokumentacji zgłoszeniowej.
  Dyrektor: Justyn Łojko
tel. (+48 22) 579 01 62,
faks: (+48 22) 579 00 01
Departament Informatyki odpowiada za projektowanie, sprawne funkcjonowanie oraz rozwój systemu informatycznego Urzędu.
  
Dyrektor:

tel. (+48 22) 579 00 26,
faks: (+48 22) 579 03 73
Biuro realizuje zadania należące do kompetencji Dyrektora Generalnego w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu, realizacji polityki personalnej oraz dokonywania czynności z zakresu prawa pracy na podstawie szczegółowych upoważnień.
  Dyrektor: Sylwia Wit vel Wilk tel. (+48 22) 579 01 50,
faks: (+48 22) 579 04 39
Zajmuje się rozstrzyganiem w trybie postępowania spornego spraw wskazanych w przepisach Prawa własności przemysłowej oraz tworzeniem linii orzeczniczej Urzędu w tym zakresie.
Patrz dalej: Postępowanie sporne - Kontakt
  Dyrektor: Piotr Czaplicki tel. (+48 22) 579 02 48,
faks: (+48 22) 579 02 33
Departament Badań Patentowych orzeka w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki oraz praw ochronnych na wzory użytkowe.
  Dyrektor: Maria Fuzowska-Wójcik
tel. (+48 22) 579 01 20 Departament zapewnia dostęp do informacji patentowej gromadzonej na różnych nośnikach oraz promuje ochronę własności przemysłowej.
  Dyrektor: Elżbieta Korlak tel. (+48 22) 579 00 23, 579 01 22
faks: (+48 22) 579 03 30
Biuro realizuje zadania należące do kompetencji Dyrektora Generalnego w zakresie finansów Urzędu oraz zapewnienia właściwej ewidencji wydatków i dochodów.
  Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Marek Borkowski tel. (+48 22) 579 00 25,
faks: (+48 22) 579 00 01
Wydział realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie postępowania z wynalazkami i wzorami użytkowymi tajnymi.
  Dyrektor: Edyta Demby-Siwek tel. (+48 22) 579 02 76,
faks: (+48 22) 579 04 23
Departament Znaków Towarowych orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znaki towarowe oraz w sprawach rejestracji oznaczeń geograficznych i wzorów przemysłowych.
  Dyrektor: Iwona Grodnicka-Lech tel. (+48 22) 579 01 81,
faks: (+48 22) 579 04 55
Departament odpowiada za przygotowanie i publikację oficjalnych wydawnictw Urzędu, opisów patentowych, opisów ochronnych wzorów użytkowych i przemysłowych oraz innych publikacji upowszechniających wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej, a także za obsługę poligraficzno-kserograficzną Urzędu.
  Dyrektor: Roman Żychowicz tel. (+48 22) 579 01 60,
faks: (+48 22) 579 05 41
Biuro zapewnia właściwe funkcjonowanie Urzędu w sprawach administracyjnych, gospodarczych, remontowych oraz inwestycyjnych.
  Dyrektor: Łukasz Kwaśniewski tel. (+48 22) 579 01 23,
faks: (+48 22) 579 00 65
Departament zajmuje się prowadzeniem ksiąg rejestrowych w zakresie wszystkich przedmiotów własności przemysłowej, prowadzeniem postępowania rejestrowego związanego z utrzymywaniem ochrony praw wyłącznych oraz wydawaniem dokumentów dotyczących wszystkich przedmiotów ochrony.
  Audytor wewnętrzny: Bogusław Binkiewicz tel. (+48 22) 579 00 16,
faks: (+48 22) 579 00 65
Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego przeprowadza niezależny i obiektywny audyt wewnętrzny, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i standardami audytu wewnętrznego określonymi przez Ministra Finansów, obejmujący działania w zakresie systematycznej oceny kontroli zarządczej oraz czynności doradcze wspierające Prezesa Urzędu w realizacji celów i zadań.
  Dyrektor: Ryszard Kondratiuk tel. (+48 22) 579 00 55,
faks: (+48 22) 579 06 26
Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności zajmuje się działalnością promocyjną Urzędu oraz realizuje lub współpracuje przy realizacji przedsięwzięć na rzecz wspierania innowacyjności.
  Dyrektor: Maria Sznuk-Olewczyńska tel. (+48 22) 579 05 55 Centrum zajmuje się udzielaniem informacji o ochronie własności przemysłowej i prowadzonych postępowaniach w zakresie działania Urzędu.

  •