Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.) Urząd Patentowy dla dokonywania wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji prowadzi następujące rejestry:

  • rejestr patentowy,
  • rejestr dodatkowych praw ochronnych,
  • rejestr wzorów użytkowych,
  • rejestr wzorów przemysłowych,
  • rejestr znaków towarowych,
  • rejestr oznaczeń geograficznych,
  • rejestr topografii układów scalonych.

Prowadzone przez Urząd Patentowy rejestry są przeznaczone do dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych i praw z rejestracji. Rejestr patentowy oprócz wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów zawiera również wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z późn. zm.). Urząd Patentowy dokonuje w rejestrze wpisu udzielonego prawa na podstawie prawomocnej decyzji o udzieleniu tego prawa. Do rejestru wpisuje się wszystkie zmiany stanu prawnego oraz aktualizujące zmiany danych zawartych w rejestrze. Rejestry są jawne. Rejestry udostępnia się do wglądu na stanowisku rejestrów, w dniach i godzinach pracy Urzędu Patentowego. Przeglądnie ich może odbywać się tylko w obecności pracownika Urzędu. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej Urząd wydaje wyciąg z rejestru. Wyciąg taki powinien zawierać dane, których stwierdzenia żąda wnioskodawca, datę jego sporządzenia oraz podpis osoby sporządzającej, poświadczający zgodność wyciągu z odpowiednimi wpisami w rejestrze. Za wyciąg z rejestru zawierający aktualny stan prawny lub uzupełniony o dane zmienione i wykreślone pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. Również od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze pobiera się opłatę.

Urząd Patentowy RP, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925, z późn. zm.), prowadzi w systemie teleinformatycznym listę rzeczników patentowych.

Lista ta zawiera następujące informacje:

1) imię lub imiona i nazwisko;
2) data i miejsce urodzenia;
3) wykształcenie;
4) data złożenia egzaminu kwalifikacyjnego albo data wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego;
5) data wpisu na listę rzeczników patentowych i numer „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w którym ogłoszono o wpisie;
6) numer wpisu na listę rzeczników patentowych;
7) miejsce i formę wykonywania zawodu;
8) adres zamieszkania;
9) adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
10) adnotacje o odpisach orzeczeń dyscyplinarnych;
11) funkcje pełnione w organach samorządu;
12) informacje o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
13) data skreślenia z listy rzeczników patentowych i numer „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w którym ogłoszono o skreśleniu;
14) adnotacje o wydaniu legitymacji rzecznika patentowego.

Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego udostępnia się, określone w art. 18 ust. 3 ustawy o rzecznikach patentowych, następujące informacje:

1) imię lub imiona i nazwisko;
2) datę wpisu na listę rzeczników patentowych i numer „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w którym ogłoszono o wpisie;
3) numer wpisu na listę rzeczników patentowych;
4) miejsce i formę wykonywania zawodu;
5) adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (w przypadku wyrażenia zgody przez rzecznika patentowego);
6) informacje o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
7) datę skreślenia z listy rzeczników patentowych i numer „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w którym ogłoszono o skreśleniu.

Wpisu na listę rzeczników patentowych i zmiany wpisu dokonuje się na wniosek zainteresowanego.

Od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych albo zmianę wpisu pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.
Udostępniający:
Urząd Patentowy RP
Wytwarzający/Odpowiadający:
Adam Taukert
Wprowadzający:
Adam Taukert
Czas wytworzenia:
2010-05-25
Czas udostępnienia:
2010-05-25
Data ostatniej zmiany:
2015-12-09

Ilość odsłon artykułu:
16406