Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2019-08-01

Informacja Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 poz. 1314 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1425 z późn. zm.) - Krajowa Rada Rzeczników Patentowych informuje o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza informację o egzaminie konkursowym.

Wniosek o wpis na listę aplikantów należy złożyć w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 2, w terminie do dnia 20 września 2019 r.

Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres poczty internetowej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych,
  • wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie oświadczenie o wszczętych lub zakończonych postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi,
  • 1 zdjęcie legitymacyjne,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji,
  • oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 poz.1314 z późn. zm.),
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin konkursowy w wysokości 917,00 zł, której wysokość została ustalona z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego (Dz.U. z 2016 poz. 1209 z późn. zm.),
  • wskazanie patrona, pod kierunkiem którego kandydat zamierza odbywać aplikację, potwierdzone pisemnie przez patrona.

Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego, spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt. 1 – 4 wymienionej wyżej ustawy o rzecznikach patentowych, złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie występują w stosunku do niej okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1 ww. ustawy.

Wysokość opłaty rocznej za aplikację, trwającą ogółem trzy lata, równa jest dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019 r. poz. 39, 730, 752). Opłatę roczną uiszcza się w 2 ratach płatnych z góry za każdy semestr.

Egzamin konkursowy w formie pisemnej, polegający na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zostanie przeprowadzony w Warszawie w dniu 26 października 2019 r.

Zakres tematyczny egzaminu konkursowego obejmuje: zadania rzecznika patentowego, podstawy prawa własności przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, elementy prawa konstytucyjnego, znajomość jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

 

Wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań z zakresu prawa obejmuje następujące pozycje:

1. ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 poz. 1314 z późn. zm.),

2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 poz. 776 z późn. zm.),

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).

 

Wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów wiedzy technicznej obejmuje następujące pozycje:

1. David D. Bush "Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu" (Helion, 2002)

2. Podstawy konstrukcji maszyn (wybrane problemy projektowania typowych zespołów urządzeń) - Tadeusz Szopa

3. Chemia. Repetytorium (Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro)

4. Witold Wrotek "Sieci komputerowe, kurs” (Helion, 2008)

5. Podstawy konstrukcji maszyn - Piotr Boś, Romuald Fejkiel, Zofia Wrzas – wydanie I WKŁ – 2015

6. Zrozumieć fizykę 3 - Marcin Braun, Krzysztof Buczyk, Agnieszka Seweryn Buczyk, Elżbieta Wójtowicz – Wydawnictwo Nowa Era – 2014

7. https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_cz-1.pdf

8. https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_cz-2.pdf

9. http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/index.html

10. http://www.pg.gda.pl/~mhelen/w1/aksonometria.html

11. http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydaktyka/automatyka/1/rzutyakso.pdf

12. http://home.agh.edu.pl/~olesiak/rysunek/04_przekroje.pdf

13. Robert Resnick, David Halliday Fizyka, tom 1, wyd. 11, PWN 1996

14. Robert Resnick, David Halliday Fizyka, tom 2, wyd. 8, PWN 1994

15. Andrzej Skorupski "Podstawy budowy i działania komputerów", WKiŁ, Warszawa 1997

16. Leksykon Naukowo Techniczny - praca zbiorowa - wydanie V poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001

17. Ilustrowany Leksykon Techniczny - zespół: M. Gronkowska, E. Kowalik, M. Król, M. Wiśniewska, D. Woźnicka, wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne , Warszawa 1994

18. repozytorium.p.lodz.pl/handle/11652/1352

 

Testy z egzaminów konkursowych z lat ubiegłych znajdują się pod adresem: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=5&op=2

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Rzeczników Patentowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20, lok. 2, 02-513 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przystąpienia do egzaminu konkursowego na aplikację rzecznikowską oraz organizacji procesu kształcenia, prowadzenia spraw członkowskich i sprawozdawczości - po zdanym egzaminie konkursowym i uzyskaniu wpisu na listę aplikantów rzecznikowskich. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 29 w zw. art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2017 poz. 1314 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania a odmowa podania danych uniemożliwi ich realizację. Osoba składająca dokumenty posiada prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych oraz, w przypadkach prawem przepisanych, prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, organy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Prezes Urzędu Patentowego, zaś po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów również dostawcy usług, w tym internetowych oraz księgowych, z których korzysta administrator. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego praw.