Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zgłoszenie wzoru przemysłowego związane jest z wymaganiem zachowania szczególnej, określonej przepisami prawa, formy dokumentacji zgłoszeniowej.

Niezbędne do skutecznego dokonania zgłoszenia celem uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej następującej dokumentacji: podanie oraz ilustrację wzoru przemysłowego. Do zgłoszenia można dołączyć opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego.

Poprzez dokonanie zgłoszenia rozumie się złożenie ww. dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, faksu lub drogą elektroniczną.

Podanie o uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego może być sporządzone na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu lub w innej formie graficznej, pod warunkiem że będzie zawierało w szczególności:

 1. nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych albo numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający je posiada,
 2. nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
 3. nazwę organu administracji rządowej lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez ten organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,
 4. wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
 5. nazwisko i imię oraz adres twórcy wzoru przemysłowego,
 6. wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego,
 7. spis załączonych dokumentów,
 8. podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.


Podanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać również:

 1. oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania zgłoszenia za granicą lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie,
 2. wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać, w godzinach pracy Urzędu, w Informacji Ogólnej Urzędu Patentowego RP oraz w każdym innym czasie ze strony internetowej UPRP.

Formularz zawiera pouczenie, w którym można znaleźć szczegółowe informacje, w jaki sposób należy wypełnić druk.

Podanie składa się do Urzędu w jednym egzemplarzu.

Ilustrację wzoru przemysłowego mogą stanowić rysunki, fotografie i próbki materiału włókienniczego. Ilustracja powinna przedstawiać przedmiot wzoru przemysłowego z wyraźnym wskazaniem cech istotnych wzoru.

Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu, mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego). Jeżeli zgłoszenie obejmuje odmiany wzoru, wszystkie przewidziane odmiany powinny być przedstawione w figurach na jednym arkuszu. Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów.

Ilustracje składa się jako załącznik do podania w jednym egzemplarzu.

Wszystkie ilustracje należy opatrzyć podpisem zgłaszającego, osób upoważnionych do reprezentowania zgłaszającego bądź pełnomocnika zgłaszającego, w miejscu umożliwiającym pominięcie podpisów podczas reprodukcji.

Próbki materiału włókienniczego powinny być podpisane na nalepce.


Opis wzoru przemysłowego powinien przedstawiać wzór przemysłowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby na jego podstawie oraz przy pomocy ilustracji można go było przedstawić w każdej przedstawionej w podaniu odmianie.

Prawidłowy opis powinien zawierać zgodnie z §5 ust 2 rozporządzenia:

 1. Na początku określenie wzoru przemysłowego, ze wskazaniem przeznaczenia,
 2. Określenie figur ilustracji,
 3. Ponumerowany wykaz odmian wzoru przemysłowego, jeżeli zgłoszenie obejmuje takie odmiany,
 4. Na końcu, po wyrazach „cechy istotne wzoru przemysłowego” opisywać te cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych już wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji.

Opis wzoru przemysłowego należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Szczegółowe wymagania formalne dotyczące opisu wzoru przemysłowego, rysunku oraz fotografii, a także próbek materiałów lub nici z odpowiednim splotem określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r.

W niektórych przypadkach, oprócz opisu i ilustracji, zgłoszenie powinno obejmować w szczególności także:

 1. dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,
 2. oświadczenie zgłaszającego, których odmian wzoru przemysłowego dotyczy dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłoszenie zawiera odmiany wzoru (oświadczenie o datach pierwszeństwa),
 3. oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego,
 4. dowód uprawnienia lub zezwolenia na używanie w obrocie oznaczeń, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2-4 ustawy, jeżeli zgłoszony wzór przemysłowy zawiera takie oznaczenia,
 5. pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika (więcej w artykule „Informacje podstawowe”)

Dowód pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia dokonanego za granicą składa się z:

 1. kopii lub odpisu zgłoszenia dokonanego za granicą, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez właściwy organ zagraniczny, w którym dokonano tego zgłoszenia,
 2. zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, o którym mowa w pkt 1, wskazującego daty dokonania zgłoszenia.

Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego składa się z:

 1. zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wzoru przemysłowego na danej wystawie; zaświadczenie to powinno zawierać nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę wystawy, datę i miejsce wystawy oraz stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego przedmiotu,
 2. opisu i rysunku wystawionego przedmiotu (próbki materiału włókienniczego), ujawniających jego istotne cechy, poświadczonych przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów,
 3. dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa,
 2. nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
 3. określenie przedmiotu wzoru przemysłowego oraz kraj, datę i numer zgłoszenia lub oznaczenia wystawy,
 4. wskazanie w formie oświadczenia podstawy uprawnionego do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa,
 5. podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów załączonych do zgłoszenia wzoru przemysłowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r.