Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zgłoszenie wynalazku lub zgłoszenie wzoru użytkowego związane jest z wymaganiem szczególnej formy dokumentacji zgłoszeniowej. Dokumentacja powinna spełniać szereg wymogów formalnych przewidzianych prawem.

Zgłoszenie wynalazku lub zgłoszenie wzoru użytkowego związane jest z wymaganiem szczególnej formy dokumentacji zgłoszeniowej. Dokumentacja powinna spełniać szereg wymogów formalnych przewidzianych prawem.

Zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w celu uzyskania patentu lub prawa ochronnego (zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 w związku z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) powinno obejmować:

 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub prawa ochronnego;
 • opis wynalazku / wzoru użytkowego ujawniający jego istotę (w 1 egz.);
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe (ochronne) zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku czy wzoru użytkowego (w 1 egz.);
 • skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3 strony A4 (w 1 egz.);
 • rysunki (dla wynalazku, jeżeli są one niezbędne do jego zrozumienia; przy wzorze użytkowym - obowiązkowe  - w 1 egz.).


Ponadto zgłoszenie wynalazku/wzoru użytkowego zgodnie z § 5 ust. 2 w zw. z § 16 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119  oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 910) powinno zawierać:

 1. dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
 2. poświadczenie instytucji depozytowej, jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowanie materiału biologicznego;
 3. oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego;
 4. pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Zgodnie z § 5 ust. 1 w zw. z § 16 ust.1 ww. rozporządzenia podanie zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego powinno zawierać co najmniej:

 1. nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer REGON, o ile zgłaszający je posiada;
 2. nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;
 3. wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu głównego lub wniosek o udzielenie prawa ochronnego;
 4. tytuł wynalazku/wzoru użytkowego;
 5. nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku/wzoru użytkowego;
 6. wskazanie podstawy prawa do patentu/prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku/wzoru użytkowego;
 7. podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.


Według § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia podanie może również zawierać:

 1. oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku/wzoru użytkowego na wystawie;
 2. wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika;
 3. spis załączonych dokumentów.


Opis powinien przedstawiać rozwiązanie na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł je urzeczywistnić. W szczególności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku/wzoru użytkowego, określać dziedzinę techniki, której rozwiązanie dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku/wzoru użytkowego.
    
Zastrzeżenia patentowe/ochronne to najważniejsza część dokumentacji zgłoszenia, ponieważ określają zakres żądanej ochrony. Zastrzeżenia powinny jednoznacznie określać przedmiot żądanej ochrony przez podanie jego cech technicznych w formie jasnej i zwięzłej. Zastrzeżenia powinny być w całości poparte opisem, przy czym powinny podawać takie cechy techniczne rozwiązania, które zostały przedstawione w opisie wzoru użytkowego.

Skrót opisu służy do wstępnej informacji o przedmiocie wynalazku/wzoru użytkowego dla osób prowadzących poszukiwania w stanie techniki, dla ułatwienia oceny czy istnieje potrzeba zapoznania się z całą dokumentacją zgłoszenia.
Skrót opisu powinien zawierać zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu. Skrót powinien być zwięzły i nie przekraczać 1/3 strony formatu A4.

Zgłoszenie wynalazku powinno zawierać rysunek, jeśli jest on niezbędny dla zrozumienia wynalazku, w stopniu umożliwiającym realizację zamierzonego celu. Jest on niewątpliwie niezbędny w przypadku wynalazków dotyczących wytworów lub urządzeń scharakteryzowanych co do formy przestrzennej. W przypadku zgłoszenia wzoru użytkowego złożenie rysunków jest obligatoryjne. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania rysunków zostały określone w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia z dnia 17 września 2001 r. Rysunki nie powinny zawierać tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów. Rysunki powinny być wykonane liniami trwałymi, czarnymi, intensywnymi i ostrymi. Przekroje na rysunkach powinny być oznaczone zgodnie z zasadami rysunku technicznego w sposób nieutrudniający czytania linii odsyłających oraz linii głównych. Na rysunkach nie powinno być oznaczeń odsyłających, niewymienionych w opisie, i odwrotnie. Oznaczenia odsyłające, dotyczące tych samych elementów, powinny być jednakowe w całym zgłoszeniu. Jeżeli rysunki mają dużo oznaczeń odsyłających, zaleca się sporządzenie wykazu oznaczeń.

Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia określa również szczegółowe wymagania formalne dotyczące pozostałych części dokumentacji.
Wszystkie części zgłoszenia (opis, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót opisu) powinny być przedstawione w takiej formie, aby były w pełni czytelne we wszystkich szczegółach po reprodukcji ze zmniejszeniem liniowym do 2/3. Żaden arkusz nie może być złożony, zmięty ani rozdarty i nie powinien mieć śladów ścierania ani poprawiania, przebitek i napisów między wierszami. Powinna być wykorzystana tylko jedna strona każdego arkusza. Wszystkie części zgłoszenia powinny być wykonane na papierze giętkim, mocnym, białym, gładkim, nieprzezroczystym i trwałym. Każda część zgłoszenia powinna rozpoczynać się na oddzielnym arkuszu. Arkusze powinny mieć format A4 (297 mm x 210 mm). Podanie, opis, zastrzeżenia i skrót opisu powinny być napisane na maszynie lub wydrukowane. Podanie, opis, zastrzeżenia i skrót nie mogą w tekście zawierać rysunków.
Podanie, opis, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót opisu powinny być złożone w jednym egzemplarzu. Opis, zastrzeżenia, skrót oraz rysunki powinny być podpisane przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia z dnia 17 września 2001 r. określa wymagania dotyczące dokumentów załączonych do zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego tj. dokumentu pierwszeństwa ze zgłoszenia za granicą i wystawowego, oświadczenia zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa i poświadczenia o zdeponowaniu materiału biologicznego.

Dowód pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia składa się z kopii lub odpisu takiego zgłoszenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia, zaświadczenia wydanego przez ten organ, wskazującego datę dokonania zgłoszenia oraz, jeżeli dotyczy, także datę wystawienia wynalazku na wystawie.

Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wynalazku/wzoru użytkowego składa się z zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wynalazku/wzoru użytkowego na danej wystawie. Zaświadczenie to powinno zawierać nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę miejscowości, okres jej trwania, datę wystawienia wynalazku/wzoru użytkowego, a także stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego przedmiotu. Dowód powinien też zawierać dokument stwierdzający, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa była zorganizowana za granicą.

Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa
powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa, a także nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, tytuł wynalazku/wzoru użytkowego oraz kraj, datę i numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy, wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.

Poświadczenie o zdeponowaniu materiału biologicznego powinno zawierać co najmniej:  nazwę i adres instytucji depozytowej, w której złożono depozyt, nazwisko i imię lub nazwę oraz adres deponenta, numer nadany depozytowi przez instytucję depozytową, datę przyjęcia materiału biologicznego przez instytucję depozytową, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji depozytowej.

Jeżeli dokument pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia sporządzony został w innym języku niż język polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych języków, podpisane przez tłumacza.

Jeżeli dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wynalazku/wzoru użytkowego, oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa oraz poświadczenie o zdeponowaniu materiału biologicznego a także inne dokumenty, w szczególności dotyczące uzasadnienia prawa do patentu/prawa ochronnego lub prawa do uprzedniego pierwszeństwa, zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do nich tłumaczenie na język polski.
Dokumenty te oraz ich tłumaczenia powinny być połączone ze sobą w sposób dający gwarancję, że są one identyczne pod względem treści.
    
Szczegółowe zasady sporządzania dokumentacji zgłoszenia znajdują się w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 102 poz. 1119 oraz z 2005r. Nr 109, poz. 910).